صنایع غذایی

طراحی و ساخت انواع فیلتر اسکرابر و فیلترهای تصفیه روغنو فیلترهای صنایع

نوشابه سازی و تجهیزات صنایع روغن کشی

1مجموع 1 محصول
فیلتر اسکرابر فیلتر اسکرابر فیلتر اسکرابر جهت جدا کرده آب از روغن استفاده میشود و در اندازههای مختلف قابل تولید میباشد.
1مجموع 1 محصول