رینگ های فشرده

این رینگ ها در اندازههای مختلف قابل تولید میباشد.

مصرف این رینگها در خودرو سازی و لرزه گیر های صنعتی میباشد.

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول